دپارتمان نوجوانان


سیستم آموزشی: دپارتمان نوجوانان

این گروه سني 7 الی 13 سال می باشد. سیستم آموزشی مرکزبصورت کاملا" تطبیقی بر استانداردههای دانشگاه بین المللی کمبریج انگلستان بنا شده است . این سیستم بر مبنای 4 مهارت شنیداری-خوانداری-گفتاری و نوشتاری می باشد که جزیی ترین نکات لازمه را برای یک ارتباط پایه الی پیشرفته را در نظرگرفته است که بشرح ذیل می باشد.

                                        


آزمون های بین المللی

پس از گدراندن هر دوره زبان آموز می تواند با شرکت در امتحانات دانشگاه کمبریج انگلستان هر یک از مدارک مدارک بین المللی متناسب با سطج دوره گذدرانده را دریافت نمایند.


نفرات دوره

استاندارد کلاس برای تعداد نفرات در کلاس  حداکثر 10 نفر طراحی شده است .


طول جلسات دوره

ترم مرکز 6 هفته ای و در هر هفته دو جلسه 90 دقیقه ای می باشد. تعداد جلسات در طول یک ترم 12 جلسه آموزشی می باشد.